Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád

 

se vztahuje na zařízení, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z

odpovědnosti za vady a řídí se právní úpravou obsaženou v zákoně  č. 40/1964  Sb.,

Občanského zákoníku a v zákoně č. 634/1992 Sb., Zákona na ochranu spotřebitele.

 

Na  zařízení je zpravidla poskytována záruka v délce 24 měsíců, která počíná běžet okamžikem jeho převzetí, na některá zařízení (výslovně  označená)  je poskytována záruka  6 měsíců ode  dne převzetí. Do záruční doby se nezapočítává  doba od uplatnění reklamace do jejího vyřízení. Dojde-li k výměně zařízení, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí zařízení nového.

Záruka se vztahuje pouze na viditelnou či skrytou výrobní vadu, která se projeví buď ihned, nebo při používání zařízení během záruční doby. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zařízení,  ke  kterému  došlo jeho  používáním.  Záruka se rovněž  nevztahuje na poškození zařízení způsobené chybnou montáží, používáním jiným způsobem a k jiným účelům, než k jakému je určeno, Stejně tak se záruka nevztahuje na zařízení, jejichž způsob a správné použití vyžaduje

odbornou péči, údržbu, správné uskladnění aj., když bude zjištěno, že tyto podmínky byly porušeny, díky zanedbání odborné péče, špatné údržbě nebo nesprávnému použití a umístění  které mohou mít značný vliv na správné  použití zařízení.

 

Odpovědnost za vady se tedy nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

  • k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku/zařízení způsobeným kupujícím,
  • nesprávným zacházením s výrobkem/zařízením způsobem jiným než byl uveden v návodu k používání,
  • používáním výrobku/zařízení v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí výrobku/zařízení,
  • zanedbáním péče a údržby o výrobku/zařízení,
  • poškozením výrobku/zařízení nadměrným zatěžováním
  • používáním výrobku/zařízení v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
  • Ze odpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelní pohromě.
  • Odpovědnost za vady se nevztahuje rovněž i na běžné opotřebení výrobku/zařízení (nebo jeho části) způsobené jeho používáním. Kratší životnost výrobku/zařízení nelze tedy považovat za vadu a nedá se reklamovat.

 

Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace díky složitějšímu technickému zhodnocení výrobku/zařízení nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30 denní lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nový.

 

Cenová nabídka a následná objednávka zákazníka

V případě že jsme vám dali cenovou nabídku na jakýkoliv "repase" vašeho zařízení a vy jste si podle ní objednali uzavřeli jsme tím zjednodušenou kupní smlouvu. Kupní smlouvu na míru přímo pro vás. Od teto kupní smlouvy lze odstoupit pouze v případě že zaplatíte 100% domluvené ceny po obdržení storna na vaši objednávku.

Veškeré práva a povinnosti se řídí podle českého zákona "objednávka na míru"